Geoportál Košického samosprávneho kraja | Príspevky z konferencie EastGIS 2023

21.12.2023 Autor: Geoportál KSK

Príspevky z konferencie EastGIS 2023

Príspevky z konferencie EastGIS 2023

Konferencia „EastGIS 2023 – Potenciál využitia GIS pre regionálny rozvoj“ sa konala v dňoch 30. novembra (konferencia) a 1. decembra (workshopy) 2023 v Košiciach. Konferencia bola realizovaná v rámci iniciatívy Catching-up Regions Slovakia.

Blok A  – Územné plánovanie a perspektívy (videozáznam)

Regionálne digitálne územné plánovanie – výzvy a plány do budúcnosti pdf
Peter Serfözö (Košický samosprávny kraj)

• Nová legislatíva ako nástroj územného plánovania budúcnosti pdf
Milota Sidorová (Úrad územného plánovania a výstavby SR)

• Výskum digitálnej transformácie na Slovensku pri zavádzaní novej stavebnej a územnoplánovacej legislatívy pdf1 pdf2
Martina Zeleňáková, Marcela Bindzárová Gergeľová, Stanislav Ondáš (Technická univerzita v Košiciach)

• GIS analýzy ako základ pre vytvorenie stratégie metropolitného priestorového rozvoja – prípadová štúdia funkčnej mestskej oblasti Rzeszow (Poľsko) pdf
Greg Wolszczak (Svetová banka)

• Digitálne spracovanie a zverejňovanie územných plánov pdf
Martin Baloga (Slovenská komora architektov)

• Význam infraštruktúry priestorových informácií pre územné plánovanie pdf
Martin Tuchyňa (Ministerstvo životného prostredia SR)


Blok B – GIS a geografia v územnom plánovaní a urbanizme (videozáznam)

• Vybrané geografické aspekty populačného vývoja v Košickom kraji pdf
Ladislav Novotný (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

• Rozvoj regionálnej dopravy v prostredí modelov GIS pdf
Matúš Bizoň (Inštitút priestorového plánovania)

• GIS – účinný podporný nástroj pre plánovanie kostrovej siete cyklotrás
a prezentáciu tematiky pri tvorbe ÚPN regiónu
pdf
Bibiána Matľák, Roman Pavlík (Prešovský samosprávny kraj)

• Integrácia geoinformatických technológií v územnom plánovaní
a riadení samospráv: Synergia GIS, otvorených geodát a nástrojov diaľkového prieskumu Zeme
pdf
Ján Kaňuk (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)


Blok C – Diaľkový prieskum zeme a klimatická zmena (videozáznam)

• Digital Earth for Resilience pdf
Pierre Chrzanowski (Svetová banka)

ESA – otvorený prístup k satelitným dátam a ich analýzy pdf
Katarína Pukanská (Technická univerzita v Košiciach)

• Projekt Space Cartographer pdf
Marek Kožarik (Geodeticca Vision)

• Vplyv klimatickej zmeny na životné prostredie pdf
Martina Zeleňáková, Hany Farhat Abd-Elhamid, (Technická univerzita v Košiciach)

Riešenie zmeny klímy prostredníctvom udržateľného zavádzania technológií diaľkového prieskumu Zeme pdf
Alex Chunet (Svetová banka/Európska vesmírna agentúra)


Blok D – GIS a budovanie partnerstiev (videozáznam)

Metropola Rennes (Francúzko): otvorené nástroje a štandardizácia údajov na riešenie rastu miest a klimatických zmien pdf
Maël Reboux (Rennes Métropole)

„Dáta v priestore“ – budovanie regionálnej infraštruktúry priestorových informácií – Geoportál KSK pdf
Martin Pukančík (Košický samosprávny kraj)

• EUthmappers – budovanie partnerstiev v oblasti vzdelávania pomocou OpenStreetMap pdf
Miloslav Michalko (Prešovská univerzita v Prešove)

Využitie Geoportálu KSK vo výučbe na Ústave geografie PF UPJŠ pdf
Ondrej Tokarčík (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)


Ďalšie články