Právne informácie

Podmienky používania platformy

Podmienky používania Platformy pre regionálnu infraštruktúru priestorových informácií Košického kraja je možné rozdeliť do týchto oblastí:

Podmienky používania webového portálu www.geoportalksk.sk

Vo väčšine prípadov je na príspevky (články, texty, fotografie a p.) publikované na webstránke www.geoportalksk.sk použitá licencia Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY. Prevzaté alebo špecifické príspevky môžu mať odlišnú licenciu, ktorá je explicitne vyjadrená na konci príspevku.

Podmienky používania riešenia geOrchestra

geOrchestra je bezplatné, modulárne a interoperabilné softvérové riešenie pre Infraštruktúru priestorových dát (Spatial Data Infrastructure), ktoré spĺňa požiadavky smernice INSPIRE v Európe.

Na všetky moduly geOrchestra sa vzťahuje licenčné podmienky podľa GNU GPL v3 licencie s výnimkou:

 • JASIG CAS – Apache License, verzia 2.0,
 • GeoNetwork & GeoServer – GPL v2,
 • GeoWebCache – LGPL.
 • Hlavné knižnice používajú kombináciu licencií kompatibilných s Open Source licenciou:

 • GeoTools – LGPL,
 • OpenLayers & GeoExt – štýl BSD,
 • ExtJS – GPL v3,
 • proj4js – MIT.
 • Podmienky používania metadát a dát

  Povinnosť prideľovať metadátam a dátam licenciu vyplýva zo:

 • Zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), na základe ktorého je nevyhnutné chrániť práva a oprávnené záujmy autora prostredníctvom licenčnej zmluvy.
 • Výnosu 55/2014 Z.z., podľa ktorého musia byť údaje poskytované otvoreným spôsobom umožňujúcim voľné opakované použitie informácií s právnou oporou.
 • Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) §5a §21, ktoré definujú povinné zverejňovanie informácií, ktoré nepodliehajú pod autorský zákon, ako aj ďalších informácií spadajúcich pod opakované použitie informácií.
 • Zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, ktorý definuje v §3 1a vyšší územný celok ako povinnú osobu v oblasti zabezpečenia dostupnosti priestorových údajov a metaúdajov §4 a §5.
 • Všetky metadáta a dáta poskytované cez platformu www.geoportalksk.sk.sk majú svoje vlastné licencovanie. V prevažnej miere je použitá licencia Creative Commons Attribution License 4.0 CC0 a CC-BY.
  Ak je autorom metadát a dát Úrad KSK uplatňuje sa na použitie metadát a dát medzinárodná verejná licencia Creative Commons Attribution License 4.0 CC0 (voľná licencia).

  Správca obsahu a technický správca

  Technickým správcom a správcom obsahu Platformy pre regionálnu infraštruktúru priestorových informácií Košického kraja (www.geoportalksk.sk) je:
  Košický samosprávny kraj
  Odbor regionálneho rozvoja, referát GIS
  Námestie Maratónu mieru 1
  042 66 Košice

  Otázky ohľadom obsahu, technických záležitostí a funkčnosti je možné posielať na e-mail: info(at)geoportalksk.sk alebo kontaktovať na čísle +421 55 6196 684

  Vyhlásenie o prístupnosti

  Platforma pre regionálnu infraštruktúru priestorových informácií Košického kraja (www.geoportalksk.sk) je v procese testovania prístupnosti podľa Zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení.

  GDPR

  web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/gdpr

  Cookies

  Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Používaním cookies vytvárame bezpečnejší a efektívnejší web pre našich používateľov.