Geoportál Košického samosprávneho kraja | Časová dostupnosť miest Košického kraja

29.04.2022 Autor: Geoportál KSK

Časová dostupnosť miest Košického kraja

Časová dostupnosť miest Košického kraja

Sieťové analýzy sú veľmi kľúčové pri rozhodovacích a plánovacích procesoch nielen v privátnom sektore ale zohrávajú významnú úlohu aj pri rozhodovacích a analytických procesoch v samosprávach. Sieťová analýza časovej dostupnosti jednotlivých miest samosprávneho kraja je dôležitým poznatkom pre rôzne oblasti pôsobnosti samosprávneho kraja. Poznanie vzájomnej časovej dostupnosti miest samosprávneho kraja vie významne napomôcť pri plánovaní prímestskej autobusovej dopravy, analýzach dochádzky obyvateľstva kraja do zamestnania a škôl, dostupnosti jednotlivých služieb a pod.
Pre výpočet časovej dostupnosti v GIS softvéroch sa využívajú rôzne analytické nástroje. Jednotlivé vrstvy časových dostupností miest Košického samosprávneho kraja boli vytvorené v softvéri QGIS pomocou voľne dostupného pluginu ORS Tools.
Nástroj ORS Tools poskytuje prístup k väčšine funkcií Openrouteservice, založených na dátach OpenStreetMap. Vrstvy časových dostupností boli vytvorené metódou izochrónnych línií, ktoré spájajú miesta s rovnakou časovou dostupnosťou na základe výpočtov služby HERE REST API spoločnosti Here.

Viac informácií: https://developer.here.com/
https://openrouteservice.org/

Nástroj ORS v QGIS

Vytvorené datasety časovej dostupnosti miest Košického samosprávneho kraja predstavujú časové dostupnosti miest autom vypočítané na základe dát cestnej siete platformy OpenStreetMap.
Datasety obsahujú zóny časovej dostupnosti miest v 15 minútových intervaloch do 1 hodiny.

Časová dostupnosť mesta Košice

Pre lepšie analyzovanie časovej dostupnosti je vhodné si v mapovom prehliadači MapStore nastaviť priehľadnosť vrstvy dostupnosti a tým vidieť cestnú sieť z ktorej je časová dostupnosť vypočítaná.

Všetky vytvorené vrstvy si môžete pozrieť v mapovej aplikácii Časová dostupnosť.

Datasety časových dostupností miest Košického kraja nájdete v Dátovom katalógu.

Mapový prehliadač na Geoportáli KSK


Ďalšie články