Geoportál Košického samosprávneho kraja | Využitie Geoportálu KSK vo výučbe na Ústave geografie PF UPJŠ

06.06.2023 Autor: Geoportál KSK

Využitie Geoportálu KSK vo výučbe na Ústave geografie PF UPJŠ

Využitie Geoportálu KSK vo výučbe na Ústave geografie PF UPJŠ

Jedným z výsledkov spolupráce medzi Košickým samosprávnymi krajom a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je využitie Geoportálu KSK vo výučbe na Ústave geografie PF UPJŠ. V rámci cvičení z predmetu Informačné systémy o území vyučovaného na Ústave geografie sa študenti vzdelávali v oblasti GIS nástrojov pre tvorbu WebGISu s cieľom vytvorenia vlastnej mapovej aplikácie. Pre tieto účely bol využitý Geoportál KSK a jeho komponenty, ktorého infraštruktúra je založená na otvorenej platforme geOrchestra, čo umožnilo študentom zoznámiť sa so základnými postupmi vytvárania mapovej aplikácie, a to od prípravy dát až po ich vizualizáciu.

Samotná práca na mapových aplikáciách prebiehala počas letného semestra v niekoľkých fázach, kde si študenti vyskúšali prácu s jednotlivými nástrojmi pri spracovaní geografických dát. Prvým krokom bol zber, spracovanie a štylizovanie dát v rámci vybranej témy. Následne sa študenti zoznámili s procesom pripojenia sa na PostGIS databázu Geoportálu a nahratia dát do databázy prostredníctvom softvéru QGIS. Na ďalších cvičeniach si študenti vyskúšali prácu so softvérom GeoServer, kde si osvojili proces publikovania dát a štylizovanie vrstiev vo formáte SLD. V posledných týždňoch semestra sa študenti venovali platforme mviewer, prostredníctvom ktorej vizualizovali publikované dáta. Úpravou zdrojového kódu vo formáte XML vytvorili svoje vlastné finálne mapové aplikácie obsahujúce podkladové mapy, dátové vrstvy, či informácie o konkrétnej aplikácii.

Vďaka možnosti využitia Geoportálu KSK vo výučbe mohli študenti nadobudnúť mnoho praktických zručností pri spracovaní geografických dát a tvorbe mapových aplikácií. Aj táto skúsenosť len potvrdzuje dôležitosť spolupráce samosprávy s univerzitou. Študenti Ústavu geografie UPJŠ si mohli vyskúšať praktické činnosti na existujúcej WebGIS platforme Košického samosprávneho kraja a zároveň ich práca ma pridanú hodnotu v podobe 6 nových mapových aplikácii na Geoportáli kraja v prostredí mviewer.

Mapové aplikácie vytvorené študentmi Ústavu geografie:


1. Železnice v KSK (intenzita železničnej dopravy, maximálna dovolená rýchlosť,…)

2. Početnosť vozidiel v KSK (štatistika početnosti vozidiel vlastnenými osobami podľa kategórii na okresy)

3. Rastlinstvo a živočíšstvo (mapové kompozície z oblasti biogeografie za KSK)


4. Podzemné vody (koncentrácia chemických prvkov v podzemných vodách na území KSK)


5. Národné kultúrne pamiatky v KSK


6. Environmentálne záťaže v KSK (geofyzika environmentálnych záťaží, dávková rýchlosť gama žiarenia, radónové riziko)

 

 


Ďalšie články