Geoportál Košického samosprávneho kraja | Demografia Košického kraja

21.12.2022 Autor: Geoportál KSK

Demografia Košického kraja

Demografia Košického kraja

Demografia je spoločenská veda zaoberajúca sa štúdiom reprodukcie ľudských populácií, jej predmetom sú všetky udalosti a procesy, ktoré s reprodukciou ľudských populácií súvisia. Kvantifikáciou demografických udalostí a procesov sa zaoberá demografická štatistika (ŠÚ SR, 2022).

Štatistický úrad SR spravuje a poskytuje rozsiahlu databázu demografických štatistík obyvateľstva na úrovni krajov, okresov a obcí. Tieto údaje sú verejne dostupné v dátových kockách DATAcube v kategórii Demografia a sociálne štatistiky v tabuľkových formátoch na stiahnutie.

Výber údajov z dátovej kocky DATAcube

Pre tvorbu mapovej aplikácie Demografia Košického kraja sme použili Otvorené údaje Štatistického úradu SR. Ide o aplikačné programové rozhranie (API) poskytujúce prístup k údajom z vybraných tabuliek dostupných v databáze DATAcube. Je to nástroj určený prevažne pre vývojárov a dátových analytikov, ktorí potrebujú údaje v strojovo spracovateľnej forme. Tie sú dostupné vo formátoch JSON-stat, CSV, XML, XLSX a ODS. V stĺpci Kompletné údaje tabuľky na úvodnej stránke sú uvedené REST API odkazy umožňujúce hromadné stiahnutie údajov.

Pre tabuľky s veľkým rozsahom údajov sú k dispozícií len odkazy na vygenerované súbory vo formáte CSV a JSON. Prístup k údajom je bezplatný a nevyžaduje si registráciu. Na všetky údaje sa vzťahujú podmienky licencie Creative Commons Attribution License (cc-by) 4.0.

Pre jednoduchší prístup k údajom ŠÚ SR vytvoril webové rozhranie, v ktorom nájdete zoznam všetkých dostupných tabuliek. V zozname je možné vyhľadávať tabuľky podľa ich názvu alebo jedinečného kódu, prípadne filtrovať podľa štatistickej oblasti a okruhu. V stĺpci Kompletné údaje sa nachádzajú URL odkazy na súbory obsahujúce všetky údaje tabuľky. Tieto odkazy sú dostupné len pre menšie tabuľky. Pre väčšie tabuľky je potrebné z dostupných údajov vytvoriť čiastočný výber (ŠÚ SR, 2022).

Zoznam údajových tabuliek otvorených údajov ŠÚ SR

Na základe týchto otvorených API bol vytvorený harvester na zautomatizovanie importu a pravidelnej aktualizácie týchto otvorených dát do databázy Geoportálu. Tieto harvestované údaje využívame v mapovej aplikácii Demografia Košického kraja.

Mapová aplikácia Demografia Košického kraja obsahuje priestorovú vizualizáciu demografických štatistík obyvateľstva Košického samosprávneho kraja z týchto harvestovaných otvorených údajov ŠÚ SR.
Údaje sú tematicky rozdelené do 3 skupín:
1. Stav a pohyb obyvateľstva
2. Demografické procesy
3. Bilancie obyvateľstva podľa veku

Každá skupina obsahuje množstvo mapových vrstiev, ktoré sú rozdelené do dvoch priestorových úrovní a to úroveň okresov a úroveň obcí kraja.
Aplikácia obsahuje vrstvy s údajmi s absolútnou hodnotou (napr. počet obyvateľov, počet sobášov, prirodzený prírastok obyvateľstva) a vrstvy s relatívnymi hodnotami (napr. hrubá miera migračného salda, index rozvodovosti, podiel obyvateľov v poproduktívnom veku).
Okrem samotných mapových vrstiev aplikácia poskytuje ku každej vrstve prehľadový graf s časovým vývojom daného demografického ukazovateľa s údajmi od roku 1996 po súčasnosť.

Náhľad mapovej aplikácie Demografia Košického kraja

 


Ďalšie články