Geoportál Košického samosprávneho kraja | Mapové vrstvy územného plánu regiónu

11.11.2022 Autor: Geoportál KSK

Mapové vrstvy územného plánu regiónu

Mapové  vrstvy územného plánu regiónu

Územný plán regiónu – Územný plán veľkého územného celku (ÚPN VÚC Košický kraj) ustanovuje Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a Vyhláška č. 55/2001 Z. z., ktorá podrobnejšie upresňuje základný obsah, najmä:
• zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, dopravy, technického vybavenia, ochrany životného prostredia, územného systému ekologickej stability (ÚSES), kultúrnych a územných pamiatok a využívania prírodných zdrojov z hľadiska jeho trvalo udržateľného rozvoja s určením verejnoprospešných stavieb,
• vzájomnú nadväznosť územného rozvoja regiónu a jeho obcí na susediace regióny,
• záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja so zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktoré sú podkladom pre vypracovanie schvaľovacieho dokumentu, všeobecne záväzného nariadenia.

Územný plán regiónu obstaráva a schvaľuje samosprávny kraj.

Zmeny a doplnky 2017 ÚPN VÚC Košický kraj boli schválené Zastupiteľstvom KSK uznesením č. 509/2017 a záväzná časť vyhlásená VZN KSK č. 18/2017, schválené uznesením č. 510/2017, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 10.07.2017.

Grafická časť obsahuje nasledovné mapy:
1. Širšie vzťahy 
2. Komplexný urbanistický návrh
3. Vodné hospodárstvo
4. Energetika
5. Krajinná štruktúra a ÚSES

Kompletná dokumentácia ÚPN VÚC Košický kraj, v znení zmien a doplnkov, sa nachádza na webe KSK: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/uzemny-plan-regionu/rok-2017/

V nasledovnej mapovej aplikácii sa nachádzajú výkresy graficke časti ÚPN VÚC (Komplexný urbanistický návrh, Vodné hospodárstvo, Energetika, Krajinná štruktúra a ÚSES):


Ďalšie články