Geoportál Košického samosprávneho kraja | Spúšťame Geoportál KSK!

06.04.2022 Autor: Geoportál KSK

Spúšťame Geoportál KSK!

Spúšťame Geoportál KSK!

Geoportál slúži ako platforma pre integráciu, ukladanie a publikovanie údajov zobraziteľných v mape (priestorové informácie). Cieľovými skupinami používateľov platformy sú:

– Úrad KSK (pre kvalitné rozhodovanie na základe priestorových informácií a vhodné nastavenie politík v niekoľkých oblastiach života (regionálny rozvoj, zdravotníctvo, sociálna oblasť,…)
– Verejnosť (z dôvodu transparentného poskytovania širokospektrálnych informácií o regióne)
– Samospráva (informácie o regióne až na úroveň obcí, pre kvalitné rozhodovanie na základe priestorových informácií)
– Podnikateľský sektor (pre monitorovanie a analýzu demografických a ekonomických ukazovateľov v priestore a následne rozhodovanie sa na základe týchto informácií)
– Akademický sektor (pre štúdium a skúmanie rôznych skutočností a javov v regióne, pre využitie mapových podkladov v seminárnych alebo záverečných prácach)

Množstvo dát, s ktorým sa v súčasnosti stretávame, vygenerovalo aj množstvo nástrojov, s ktorými sa snažíme tieto dáta spracovávať, interpretovať a rozumieť im.

Dátový katalóg / GeoNetwork – Katalóg otvorených a geolokovaných údajov na prezeranie a stiahnutie.


Mapový prehliadač / MapStore – Online mapový prehliadač, ktorý slúži na prehliadanie a analýzu priestorových dát. Umožňuje pridať dáta z Dátoveho katalógu KSK, vrstviť jednotlivé dáta nad sebou, merať, porovnávať a pod.Služby / GeoServer – Základný nástroj na ukladanie, zdieľanie a vykresľovanie priestorových dát formou služieb (WMS, WMTS, WFS, CSW služby), na ktoré je možné sa pripojiť a konzumovať poskytované dáta. Poskytované služby sú štandardizované podľa OGC štandardov.


Aplikácie / Tematické mapy – Webmapové aplikácie a dashboardy – množstvo dát nám umožňuje aj množstvo pohľadov ako môžeme na tieto dáta nazerať. Tematické webmapové aplikácie, ako aj dashboardy, zachytávajú konkrétne pohľady na danú problematiku. Každá webmapová tematická aplikácia je postavená na zdrojoch z Dátového katalógu KSK a snaží sa sprostredkovať komplexnejší pohľad na konkrétnu problematiku.

Všetky nástroje, ktoré využívame, majú otvorený kód – tzv. Open Source.


Ďalšie články