Geoportál Košického samosprávneho kraja | Klimatická zmena a jej dôsledky

19.10.2022 Autor: Geoportál KSK

Klimatická zmena a jej dôsledky

Klimatická zmena a jej dôsledky

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. (ARR) zverejňuje dáta súvisiace s klimatickou zmenou. Dáta boli zozbierané v rámci prípravy Adaptačnej stratégie na dôsledky klimatickej zmeny v KSK.

Vizualizácia sa realizuje prostredníctvom projektu CLIMADAM (Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región), ktorý je podporený z grantov EHP a štátneho rozpočtu SR. Pomocou týchto dát je možné vizualizovať dopady zmeny klímy, ktoré nastali od roku 1961 až po súčasnosť.

Cieľom týchto dát je zvýšenie povedomia verejnosti lepšou dostupnosťou informácií o zmene klímy. Zároveň aj poukázať na nutnosť vytvárania opatrení, ktoré zmiernia negatívny dopad zmeny klímy a lepšie pripravia tieto prihraničné regióny na očakávané zmeny klímy.

Prehľadné zobrazenie týchto dát ponúka mapová aplikácia Dôsledky zmeny klímy v KSK, ktorá zahrňuje 4 tematické mapy (Zraniteľnosť obcí, Agregovaný dopad v obciach, Adaptačná kapacita obcí a Zmena priemernej ročnej teploty vzduchu). Po kliknutí na územie obce získate ďalšie informácie o území.

 

Zdroje na datasety použité v mapách:
Zraniteľnosť obcí Košického samosprávneho kraja na klimatickú zmenu
Agregovaný dopad v obciach Košického samosprávneho kraja
Adaptačná kapacita obcí Košického samosprávneho kraja
Expozícia – Zmena priemernej ročnej teploty vzduchu


Ďalšie články