Geoportál Košického samosprávneho kraja | Ekologická kvalita obcí Košického samosprávneho kraja

05.12.2022 Autor: Geoportál KSK

Ekologická kvalita obcí Košického samosprávneho kraja

Ekologická kvalita obcí Košického samosprávneho kraja

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. (ARR) zverejňuje dáta zaoberajúce sa klimatickou zmenou. Dáta boli zozbierané v rámci prípravy Adaptačnej stratégie na dôsledky klimatickej zmeny v Košickom kraji.

Vizualizácia sa realizuje prostredníctvom projektu CLIMADAM (Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región), ktorý je podporený z grantov EHP a štátneho rozpočtu SR. Pomocou týchto dát je možné zhodnotiť aj napr. ekologickú stabilitu krajiny, t. j. ako sú ekologické systémy schopné pretrvávať aj počas rušivého vplyvu prostredia.

Cieľom týchto dát je informovať verejnosť o možných problémoch a ohrozeniach územia, v ktorom žijú. Tieto informácie by mohli slúžiť verejnosti aj na zabezpečenie preventívnych opatrení v rámci ochrany územia či v ďalších sférach (napr. pri kúpe pozemku sa kupujúci môže bližšie informovať o zosuvných územiach, či sú pôdy ohrozené eróziou alebo suchom).

Prehľadné zobrazenie týchto dát ponúka mapová aplikácia Ekologická stabilita krajiny, ktorá zahrňuje 5 tematický máp (ekologická stabilita krajiny, zosuvné územia, pôdy ohrozené eróziou, pôdy ohrozené suchom, krajinná pokrývka /CORINE Land Cover/ obcí Košického samosprávneho kraja).

Zdroje na datasety použité v mapách:
Ekologická stabilita krajiny
Zosuvné územia
Pôdy ohrozené eróziou
Pôdy ohrozené suchom
Krajinná pokrývka (CORINE Land Cover) obcí Košického samosprávneho kraja


Ďalšie články