Geoportál Košického samosprávneho kraja | Odpadové hospodárstvo v KSK

26.10.2023 Autor: Geoportál KSK

Odpadové hospodárstvo v KSK

Odpadové hospodárstvo v KSK

Mapová aplikácia Odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja obsahuje datasety lokalizácie prevádzok nakladania s odpadmi aj miesta environmentálnych záťaží v rámci územia Košického samosprávneho kraja, ktoré sú zahrnuté do 4 tematických máp:

• Environmentálne záťaže
• Spaľovne a zariadenia na spoluspaľovanie
• Zaevidované skládky odpadov
• Zberné dvory a kompostoviská

Podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2025 je odpadové hospodárstvo súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom. Nakladanie s odpadmi je definované podľa zákona ako zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. V súčasnosti poznáme štyri spôsoby nakladania s odpadom: skládkovanie, spaľovanie, recyklácia a kompostovanie odpadu.


Ďalšie články