Geoportál Košického samosprávneho kraja | Mapové výstupy z Atlasu rómskych komunít v Košickom kraji

16.06.2022 Autor: Geoportál KSK

Mapové výstupy z Atlasu rómskych komunít v Košickom kraji

Mapové výstupy z Atlasu rómskych komunít v Košickom kraji

Atlas rómskych komunít je projekt realizovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Výsledkom tohto projektu sú informácie o obciach s rómskymi osídleniami a o marginalizovaných rómskych komunitách. Hlavným zameraním tohto atlasu je mapovanie životných podmienok a dostupnosti základných služieb v jednotlivých obciach a osídleniach. (bližšie informácie: https://www.minv.sk/?atlas-romskych-komunit)

Práve dáta z Atlasu rómskych komunít boli zdrojom pre vytvorenie aplikácie Rómske komunity v Košickom kraji a boli použité aj v aplikácii Stav verejných kanalizácii a vodovodov v obciach KSK. Taktiež boli podkladom pre vytvorenie niekoľkých datasetov dostupných na Geoportáli KSK. 

Mapová aplikácia Rómske komunity v Košickom kraji bola vytvorená v softvéri QGIS, konkrétne pomocou zásuvného modulu QGIS2WEB. Spomínaný modul bol použitý pre vytvorenie základného konceptu aplikácie a ďalšie úpravy boli realizované modifikáciou zdrojového kódu stránky. 

Mapová aplikácia obsahuje administratívne hranice, dve podkladové mapy – OpenStreetMap a ZBGIS Ortofotomozaiku a samotné dáta získané z Atlasu rómskych komunít. Ide o počty a podiely rómskych obyvateľov v obciach KSK za roky 2004, 2013 a 2019. 

mapová aplikácia Rómske komunity v Košickom kraji

Okrem kartogramov a kartodiagramov poskytujúcich informácie o počtoch a podieloch rómskych obyvateľov v obciach obsahuje aplikácia popisky, ktoré poskytujú informácie o  presných hodnotách v jednotlivých obciach za konkrétny rok podľa toho, ktorú vrstvu máme vybratú v legende. 

detail mapovej aplikácie

Odkazy na aplikácie:

Rómske komunity v Košickom kraji

Stav verejných kanalizácii a vodovodov v obciach KSK

Odkazy na datasety:

Počet obyvateľov rómskej komunity v obciach Košického samosprávneho kraja (rok 2004)

Podiel obyvateľov rómskej komunity v obciach Košického samosprávneho kraja (rok 2004)

Počet obyvateľov rómskej komunity v obciach Košického samosprávneho kraja (rok 2013)

Podiel obyvateľov rómskej komunity v obciach Košického samosprávneho kraja (rok 2013)

Počet obyvateľov rómskej komunity v obciach Košického samosprávneho kraja (rok 2019)

Podiel obyvateľov rómskej komunity v obciach Košického samosprávneho kraja (rok 2019)


Ďalšie články