Geoportál Košického samosprávneho kraja | GIS analýzy povodia rieky Roňava

29.09.2023 Autor: Geoportál KSK

GIS analýzy povodia rieky Roňava

GIS analýzy povodia rieky Roňava

 

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (ARR) zverejňuje prostredníctvom projektu CLIMADAM (Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región) dáta zaoberajúce sa klimatickou zmenou, zameranými na povodie Roňavy. Dáta zahŕňajú prírodné činitele ovplyvňujúce množstvo vody v území – jej akumuláciu či naopak zrýchlený odtok. Vďaka týmto činiteľom je možné zistiť, ktoré lokality daného územia sú najviac ohrozené povodňami a následne, kde je potrebné zaviesť protipovodňové opatrenia.

Cieľom týchto dát je zabezpečenie lepšej informovanosti verejnosti o zmenách v klíme povodia Roňavy a zároveň aj upriamenie pozornosti na dôležitosť potreby optimálneho usporiadania krajiny (so zreteľom na korigovanie množstva vody v území).

Bližšie informácie nájdete na: https://www.arr.sk/

Prehľadné zobrazenie týchto dát ponúka mapová aplikácia Klimatická zmena a jej dôsledky II (povodie Roňavy), ktorá zahrňuje:

• Mikropovodia Roňavy
• Sklonitosť reliéfu
• Pôdne druhy
• Schopnosť pôdy akumulovať vodu
• Náchylnosť hornín na eróziu a zvetrávanie
• Pôdy ohrozené suchom
• Objem odtoku podľa typu pozemku
• Odtok z povodia Roňavy – miera rizika
• Druhotná krajinná štruktúra

 


Ďalšie články