Provided by
Type of resources
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 10 / 205
  • Dataset obsahuje polygónovú vrstvu s počtom lôžok v ubytovacích zariadeniach v jednotlivých okresoch Košického samosprávneho kraja. Ide o celkový počet lôžok v ubytovacích zariadeniach poskytujúcich ubytovacie služby počas sledovaného obdobia v danom okrese. Dataset obsahuje štatistické dáta od roku 2001 a je ročne aktualizovaný. Zdrojom dát sú dáta Štatistického úradu SR. Pre tvorbu datasetu je použitá dátová kocka Návštevnosť a kapacity UZ - okresy [cr3002rr]. Štatistika ubytovacích zariadení poskytuje informácie o činnosti ubytovacích zariadení, ktoré oslovuje ŠÚ SR štatistickým formulárom CR 1-12 – Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia. Sú to všetky právnické osoby a fyzické osoby s identifikátorom IČO – podnikatelia bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení Štatistického úradu Slovenskej republiky a poskytovali prechodné ubytovanie návštevníkom (aktívnym účastníkom cestovného ruchu) v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu. Spravodajskú povinnosť nemajú fyzické osoby poskytujúce ubytovacie služby tzv. "zimmer frei", nakoľko tieto nemajú status podnikateľského subjektu. ŠÚ SR v pravidelnej ročnej periodicite oslovuje všetky obce s cieľom získať informácie o podnikateľských subjektoch/prevádzkovateľoch a o samotných ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu slúžiace na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení. Lôžka v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu zahŕňajú všetky lôžka určené na nočný odpočinok hostí, vrátane príležitostných lôžok. Nepatria sem lôžka určené pre majiteľa a zamestnancov ubytovacieho zariadenia. Bližšie informácie o zdroji dát: http://datacube.statistics.sk/ https://slovak.statistics.sk/

  • Dataset obsahuje polygónovu vrstvu chránených vtáčich území (CHVÚ), ktoré sú na území Košického samosprávneho kraja resp. ich časť do kraja zasahuje. Chránené vtáčie územie (CHVÚ) podľa zákona predstavuje biotopy sťahovavých druhov vtákov, najmä oblasti ich hniezdenia, preperovania, zimovania, ako aj miesta odpočinku na ich migračných trasách a biotopy druhov vtákov európskeho významu. Na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania ho môže vyhlásiť vláda nariadením, v ktorom ustanoví aj zoznam činností, ktoré sú v CHVÚ zakázané, vrátane ich územného a časového obmedzenia. Zdroj a bližšie informácie: http://www.sopsr.sk/

  • Dataset obsahuje polygónovú vrstvu s indexom starnutia v jednotlivých obciach Košického samosprávneho kraja. Dataset obsahuje štatistické dáta od roku 1996 a je ročne aktualizovaný. Zdrojom dát sú dáta Štatistického úradu SR. Pre tvorbu datasetu je použitá dátová kocka Indexy vekového zloženia - obce [om7052rr]. Index starnutia je počet obyvateľov vo veku 65+ na 100 obyvateľov vo veku 0 – 14 rokov. Do roku 2010 (vrátane) sa počítal s poproduktívnymi vekovými skupinami 60+ M/55+ Ž. Postup výpočtu: (počet osôb vo veku 65+ (alebo ženy 55+ a muži 60+) v danej územnej jednotke) / počet osôb vo veku 0-14 rokov v danej územnej jednotke) * 100 Bližšie informácie o zdroji dát: http://datacube.statistics.sk/ https://slovak.statistics.sk/

  • Dataset obsahuje vrstvu časovej dostupnosi mesta Gelnica autom v minútach. Vrstva obsahuje zóny časovej dostupnosti v 15 minútových intervaloch do 1 hodiny. Vrstva bola vytvorená metódou isochrónnych línií, ktoré spájajú miesta s rovnakou časovou dostupnosťou na základe výpočtov služby HERE REST API spoločnosti Here pomocou QGIS pluginu ORS Tools. ORS Tools poskytuje prístup k väčšine funkcií Openrouteservice, založených na OpenStreetMap. Bližšie informácie: https://developer.here.com/ https://openrouteservice.org/

  • Dataset obsahuje vrstvu Q50 záplavové územie. Dataset zobrazuje rozsah záplav, ktoré by spôsobili povodne s priemernou dobou opakovania sa raz za 50 rokov. Tento atribút je súčasťou máp povodňového ohrozenia územia, ktoré boli vypracované v súlade s legislatívou SR a medzinárodnými Smernicami. Ich sprostredkovateľom je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Viac informácii nájdete na: http://mpompr.svp.sk/

  • Dataset obsahuje polygónovú vrstvu s priemerným vekom osoby ženského rodu pri úmrtí v jednotlivých okresoch Košického samosprávneho kraja. Dataset obsahuje štatistické dáta od roku 1993 a je ročne aktualizovaný. Zdrojom dát sú dáta Štatistického úradu SR. Pre tvorbu datasetu je použitá dátová kocka Priemerný vek osoby pri úmrtí podľa pohlavia [om7038rr]. Priemerný vek osoby pri úmrtí je definovaný ako vážený aritmetický priemer počtu rokov pri úmrtí. Keďže pri výpočte z absolútnych hodnôt sa vekové štruktúry udávajú v dokončenom veku, ku každej hodnote veku treba pripočítať konštantu 0,5. Bližšie informácie o zdroji dát: http://datacube.statistics.sk/ https://slovak.statistics.sk/

  • Dataset obsahuje vrstvu expozície - zmeny priemernej ročnej teploty vzduchu. Dataset obsahuje indikátory, ktoré vychádzajú z údajov monitorovaných systémov SHMÚ za obdobie od roku 1961 doteraz. Sú navrhnuté na základe predpokladanej zmeny indikátora medzi referenčným obdobím 1981 - 2010 a časovým horizontom 2030. Zdrojom dát sú dáta z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja. Bližšie informácie o zdroji dát: https://www.arr.sk/

  • Dataset obsahuje polygónovú vrstvu maloplošných chránených území (MCHÚ) na území Košického samosprávneho kraja resp. území, ktoré do kraja zasahujú. Do tejto skupiny chránených území patria chránené areály, prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky, prírodné parky a chránené krajinné prvky. Chránený areál (CHA) je lokalita, spravidla s výmerou do 500 ha, na ktorej sú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu alebo ktorá je biotopom druhu európskeho významu alebo biotopom druhu národného významu a kde priaznivý stav týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom. Vyhlásiť ho môže vláda nariadením a na jeho území platí druhý, tretí, štvrtý alebo piaty stupeň ochrany. Prírodná rezervácia (PR) je lokalita, spravidla s výmerou do 1 000 ha, ktorá predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho alebo biotopy národného významu alebo biotopy druhov európskeho alebo biotopy národného významu. Vyhlásiť ju môže vláda nariadením a na jej území platí štvrtý alebo piaty stupeň ochrany. Prírodnú rezerváciu, spravidla predstavujúcu nadregionálne biocentrum ako súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže vláda nariadením vyhlásiť za národnú prírodnú rezerváciu (NPR). Prírodná pamiatka (PP) je bodový, líniový alebo iný maloplošný ekosystém, jeho zložky alebo prvky, spravidla s výmerou do 50 ha, ktoré majú vedecký, kultúrny, ekologický, estetický alebo krajinotvorný význam. Vyhlásiť ju môže vláda nariadením a na jej území platí štvrtý alebo piaty stupeň ochrany. Jedinečnú prírodnú pamiatku, ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže vláda nariadením vyhlásiť za národnú prírodnú pamiatku (NPP). Prírodný park je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 500 ha, prevažne s ekosystémami pozmenenými ľudskou činnosťou, ktoré tvoria biocentrá nadregionálneho významu alebo ktoré sú dôležité pre zabezpečenie priaznivého stavu biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho významu alebo biotopov druhov národného významu. Vyhlásiť ho môže vláda a na jeho území platí druhý alebo tretí stupeň ochrany, ak nie je v zákone ustanovené inak. Chránený krajinný prvok (CHKP) je významný krajinný prvok, ktorý plní funkciu biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku najmä miestneho alebo regionálneho významu. Môže ho vyhlásiť vláda nariadením a na jeho území platí druhý, tretí, štvrtý alebo piaty stupeň ochrany. Zdroj a bližšie informácie: http://www.sopsr.sk/

  • Dataset obsahuje polygónovú vrstvu hrubej miery celkového prírastku obyvateľstva v jednotlivých obciach Košického samosprávneho kraja. Dataset obsahuje štatistické dáta od roku 1996 a je ročne aktualizovaný. Zdrojom dát sú dáta Štatistického úradu SR. Pre tvorbu datasetu je použitá dátová kocka Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva - [om7010rr]. Hrubá miera celkového prírastku obyvateľstva je definovaná ako celkový prírastok obyvateľstva na 1000 obyvateľov priemerného stavu za sledované obdobie a na sledovanom území, v našom prípade v danej obci. Merná jednotka je promile. Postup výpočtu: ((prirodzený prírastok v danej územnej jednotke + migračné saldo v danej územnej jednotke) / priemerný stav obyvateľov v danej územnej jednotke) * 1000 Bližšie informácie o zdroji dát: http://datacube.statistics.sk/ https://slovak.statistics.sk/

  • Dataset obsahuje informácie o poskytnutých individuálnych dotáciách Košického samosprávneho kraja v roku 2021 v rámci výzvy Participácia. Cieľom poskytnutia pomoci je zlepšenie podmienok pre športovú činnosť všetkých športovcov Košického samosprávneho kraja zlepšením technického stavu a vybavenia športovej infraštruktúry využívanej pre účely amatérskeho športu. Podporované sú verejnoprospešné projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru, ktoré prinášajú úžitok čo najširšej cieľovej skupine. Bližšie informácie: https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/dotacie/id/2021/vyzva-id-2021-participacia.html